PYYDÄ YHTEYDENOTTO

Terms and conditions

Datscha Yleiset ehdot 20200101

1. SOVELTUVUUS

1.1      Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Datscha Oy:n (jäljempänä ”Datscha”) väliseen sopimukseen koskien Asiakkaan pääsyä Datscha.com analyysityökaluun (web-sovellus, jäljempänä ”Tuote”). Tuotteeseen sisältyy ohjelmistoja (jäljempänä ”Ohjelmisto”) ja tietokantoja (jäljempänä ”Tietokanta”). Asiakas voi ladata Tuotteeseen omia tietokantoja (jäljempänä ”Käyttäjädata”).

           Nämä yleiset ehdot ovat Datschan ja Asiakkaan välisen sopimuksen oleellinen osa. Nämä yleiset ehdot ja sopimus muodostavat yhdessä ”tämän sopimuksen”.            

2.        KÄYTTÖOIKEUS

2.1      Tuote, mukaan lukien Ohjelmisto ja Tietokanta, on suojattu Tekijänoikeuslain (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404), soveltuvien kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimuksien alla.

2.2      Asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen ja ei-siirrettävä ajallisesti rajattu käyttöoikeus käyttää Ohjelmistoa ja Tietokantaa Asiakkaan nykyisellä liiketoiminta-alueella. Kaikki muu Ohjelmiston ja Tietokannan käyttö vaatii Datschan kirjallisen luvan. Käyttöoikeuden edellytyksenä on, että Asiakas on sen aikana Datscha.com web-sivuston rekisteröity käyttäjä. Tulokset jotka Asiakas tuottaa käyttäessään Ohjelmistoa tiedon kokoamiseen kuuluvat Asiakkaalle.

2.3      Jokaiselle lisensoidulle käyttäjälle myönnetty käyttöoikeustunnus on henkilökohtainen, eivätkä muut Asiakkaan organisaatioon kuuluvat saa sitä käyttää. Asiakas ei saa käyttää teknologioita tai prosesseja, jotka voivat johtaa siihen, että Tuotteen lisensoitujen käyttäjien määrä on pienempi kuin Tuotetta käyttävien käyttäjien määrä.

2.4      Asiakas saa käyttää, ladata, tallentaa, tulostaa tai muokata Tietokannassa olevaa tietoa vain Asiakkaan tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa kyseisen liiketoiminnan ajankohtaisessa hankkeessa käytettäväksi referenssiksi Tuotteella tehtävään ammattimaiseen kiinteistöjen arvonmääritykseen tai muuhun kiinteistöjä koskevaan analyysiin (”Sallittu Tuotteen käyttö”). Asiakas ei saa käyttää Tietokannasta saatavilla olevia tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella ilman nimenomaista Väestörekisterin ennakkoon antamaa kirjallista lupaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sallittuun Tuotteen käyttöön ei kuulu esimerkiksi Tietokannassa olevan tiedon kerääminen tai käyttäminen Asiakkaan oman tietokannan luomiseksi, Tietokannassa olevien tietojen yhdistäminen minkä hyvänsä henkilörekisterin tietoihin suoramarkkinointitarkoituksessa taikka Tuotteen käyttäminen suoramarkkinointiin, mainossähköpostien toimittamiseen tai muuhun joukkotiedotuksen toteuttamiseen.

2.5      Asiakas ei saa luoda kopioita, luovuttaa, siirtää, vuokrata tai muuten antaa kolmannelle Tuotetta missään muodossa, koottuna tai ei-koottuna. Asiakas ei saa siirtää tai muulla tavoin tarjota Tietokannassa olevaa tietoa missään muodossa, koottuna tai ei-koottuna. 

2.6      Asiakas ei saa muokata Tuotetta, selvittää sen rakennetta, tai muuten käyttää tai selvittää Tuotteen lähdekoodia, tai muulla tavoin muokata Ohjelmistoa tai Tietokantaa. Käyttöoikeus kattaa vain Tuotteen kokonaisuudessaan, eikä salli sen osien käyttöä erikseen.

2.7      Datschalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle, jos Asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja eikä korjaa virhettä heti Datschan ilmoittaessa rikkeestä. Datschalla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja lisenssimaksuja tai olla vaatimatta erääntyneitä maksuja tämän sopimuksen purun johdosta.

2.8      Jos Datschan Tietokantojen toimittajien sovellettavat ehdot Tietokantojen sallitulle käytölle muuttuvat, tai niitä tullaan muuttamaan, tai niiden todetaan olevan ristiriidassa Tuotteen sen hetkisen kattavuuden tai käyttötarkoituksen kanssa, Datscha pidättää oikeuden muuttaa Tuotetta, Ohjelmistoa tai niiden sisältämiä Tietokantoja vastaamaan Tietokantojen toimittajien sopimus- ja käyttöehtoja. Jos ehtojen muutos on merkittävä ja heikentää oleellisesti Tuotteen käytettävyyttä ja Asiakkaan siitä saatavaa hyötyä, on Asiakkaalla kohtuullisesti toimien oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään sinä päivänä, kun Tuotteeseen tehtävät muutokset astuvat voimaan. Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti jo laskutetut ja maksetut palvelumaksut hyvitetään kuluvan laskutuskauden jäljellä olevalta ajanjaksolta. Hyvitettävä osuus maksetusta palvelumaksusta lasketaan vähentämällä kuluvan laskutuskauden laskun kokonaissummasta kuluvan laskutuskauden aikana jo kulunut ajanjakso Tuotteeseen tehtävän muutoksen voimaanastumiseen saakka

2.9      Asiakas käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja varmistaakseen sen että sen Tuotteen käyttäjät ovat tietoisia käyttöoikeuden laajuudesta ja sen rajoitteista.

3.        MAKSUT

3.1      Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä maksuista peritään Korkolain (Korkolaki 20.8.1982/633) mukainen viivästyskorko. Jos maksu viivästyy yli 14 päivää, on Datschalla oikeus maksun vaatimisen lisäksi purkaa tämä sopimus heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

4.        VASTUUNRAJOITUS

4.1      Datschan vahingonkorvausvastuu ei voi ylittää tämän sopimuksen perusteella maksetun lisenssimaksun määrää. Tämä vastuunrajoitus ei päde Datschan törkeällä huolimattomuudella tai tietoisesti aiheuttamaan vahinkoon.

4.2      Datscha ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyt liikevoitot, menetetyt säästöt, tai tiedon katoaminen. Datscha ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista jotka aiheutuvat Asiakkaan päätöksistä tai toimenpiteistä, jotka Asiakas on tehnyt kokonaan tai osittain Tuotteen käytön tai Tietokannassa olevan tiedon perusteella.

5.        TEKIJÄNOIKEUS

Kaikki oikeudet Tuotteeseen (mukaan lukien Tietokannan sisältöön), Ohjelmistoon, kaikkiin muihin Tuotteen osiin, dokumentaatioon ja Tuotteen kopioihin (mukaan lukien Tietokannan kopiot) kuuluvat yksinomaisesti Datschalle tai Datschan toimittajille. Kaikki Tuotteen tai sen kopioiden, tai muiden materiaalien tai komponenttien käyttö tämän sopimuksen vastaisesti voi johtaa sopimusrikkomuksen lisäksi Datschan ja/tai Datschan toimittajien tekijänoikeuden rikkomiseen ja sovellettavan lain mukaiseen siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

6.        YLLÄPITO

6.1      Datscha korjaa omalla kustannuksellaan Tuotteessa ilmenevät virheet ja puutteet kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on ilmoitettava Datschalle kaikista havaitsemistaan virheistä ja puutteista.

7.        SOPIMUKSEN SIIRTO

7.1      Asiakas ei saa siirtää oikeuksiaan tai velvoitteitaan, osissa tai kokonaisuudessaan, kolmansille osapuolille ilman Datschan nimenomaista kirjallista suostumusta.

8.        TIETOSUOJA

8.1      Asiakas tiedostaa, että Tietokannassa oleva tieto voi sisältää henkilötietoja, jonka prosessointiin, mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, järjestäminen, käyttäminen, siirtäminen, luovuttaminen, poistaminen ja yhdistäminen, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sovelletaan Henkilötietolakia (Henkilötietolaki 22.4.1999/523) ja muita aika-ajoin soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Asiakas sitoutuu noudattamaan kyseisiä lakeja ja säännöksiä ja vastaamaan niiden noudattamisesta. Asiakas ei saa kyseisten lakien ja säännösten mukaisesti esimerkiksi yhdistää Tietokannassa olevaa tietoa henkilörekisterien sisältämiin tietoihin sikäli kuin edellä kohdassa 2.4 tarkoitettu Sallittu Tuotteen käyttö ei sitä edellytä.

8.2      Datscha ylläpitää hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä suojakeinoja Käyttäjädatan turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Suojakeinoihin kuuluu muun muassa Käyttäjädataan pääsyn, kopioinnin, käytön, muokkaamisen ja julkaisun estäminen Datscha henkilöstöltä, paitsi milloin a) tämä on välttämätöntä Tuotteen tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä palvelukatkoksen tai teknisen vian estämiseksi tai korjaamiseksi, b) laki tai viranomainen niin vaatii, tai c) Asiakkaan niin kirjallisesti salliessa.

8.3      Asiakas ei saa ladata/lisätä Datschan palveluun mitään henkilötietoja hyväksymättä ja allekirjoittamatta Datschan DPA tietosuoja sopimusta.

9.        MUUTOKSET JA LISÄYKSET

9.1      Kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava molempien osapuolten puolesta. Datschalla on kuitenkin oikeus yksipuolisesti päivittää näitä yleisiä ehtoja sikäli kuin Datschan käyttämien palveluntarjoajien tai viranomaisten määräämät ehdot Datschan toiminnalle muuttuvat tai laki taikka viranomaismääräys sitä edellyttää.

10.             FORCE MAJEURE

10.1    Osapuolet eivät ole vastuussa sopimusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä siltä osin kuin se johtuu syistä tai olosuhteista joihin osapuoli ei voi vaikuttaa, kuten sota, sotaan verrattavissa olevat väkivaltaisuudet, liikkeellepano tai yleinen palvelukseen kutsuminen, sisällissota, tulipalo, tulva tai muu vastaava tapahtuma (”force majeure”). Sen osapuolen joka vetoaa force majeure –olosuhteisiin on ilmoitettava asiasta heti kirjallisesti toiselle osapuolelle. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos force majeure kestää yli 90 päivää.

11.     SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

11.1    Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen säännökset koskien lainvalintaa.

Osapuolet pyrkivät selvittämään tätä sopimusta koskevat riidat neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät ratkaise riitaa, riita selvi

tetään lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelylain mukaisesti (laki välimiesmenettelystä 23.10.1992/967). Datschalla on kuitenkin oikeus periä sopimuksen mukaisia lisenssimaksuja nopeutetussa maksumenettelyssä tai tuomalla kanteen yleisessä tuomioistuimessa.


Terms 2021-04-30
 

Terms 2017-11-23
Terms 2016-04-19
Terms 2016-01-21
Terms 2015-01-21